Regulamin korzystania z ORLIK-ów

Uchwała Nr projekt_pu_133_2012_01
Rady Gminy Leżajsk
  z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowo- rekreacyjnych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie gminy Leżajsk.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksów boisk sportowo- rekreacyjnych – „Moje Boisko – ORLIK 2012” należących do gminy Leżajsk w brzmieniu jak niżej:
2. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych.
3. Zarządcą kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” jest dyrektor jednostki, któremu w zarząd przekazany został obiekt.
4. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno – szatniowe.
5. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag „Animatora – Moje Boisko ORLIK 2012”, zwanego dalej Animatorem.
6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
7. Boiska czynne są przez cały tydzień.
8. Zarządca jest upoważniony do odwoływania, czasowego zawieszania lub ograniczania czasu zajęć ze względu na ważne wydarzenia państwowe lub złe warunki atmosferyczne.
9. Z przyczyn niezależnych od zarządcy oraz na czas remontów i koniecznych napraw korzystanie z obiektu może być ograniczone lub odwołane.
10. Boiska dostępne są:
1) dla uczniów z terenu gminy Leżajsk w okresie roku szkolnego podczas planowych zajęć szkolnych: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15:00,
2) dla wszystkich chętnych – dzieci, młodzieży i dorosłych: od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 21:00 w dni powszednie oraz od 10:00 do 21:00 w soboty i niedziele,
3) w miesiącach wakacyjnych, w trakcie ferii i przerw świątecznych obowiązuje odrębny haromonogram korzystania z obiektu zatwierdzony przez zarządcę obiektu.
11. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 10 pkt 1 nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego, natomiast zajęcia odbywające się w terminach określonych w ust. 10 pkt 2 i pkt 3 koordynuje pełniący dyżur Animator.
12. Miesięczny harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych sporządza Animator, a zatwierdza zarządzający obiektem.
13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Animatora osobiście lub telefonicznie.
14.
Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego typu halowego.
15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem użytkownikom zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu,
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolcach,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych i metalowych,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia (bez opiekuna) po zmroku,
k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
l) wprowadzania zwierząt.
16. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z  przeznaczeniem.
17. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do zarządcy.
18. Osoby do 7 roku życia muszą przebywać na terenie obiektu pod opieką osób dorosłych.
19. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na ich terenie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
20. Zarządca w widocznym miejscu przy wejściu na obiekt sportowy umieszcza niniejszy regulamin oraz numery telefonów do zarządcy, animatorów, Gminy Leżajsk oraz numery telefonów alarmowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leżajsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Reklamy