Stypendia dla przyszłych studentów z Brzózy Królewskiej

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska przygotowało bardzo miłą niespodziankę dla przyszłych studentów z Brzózy Królewskiej (tekst poniżej) . Gratulujemy Stowarzyszeniu tej inicjatywy !!!.

Źródło : http://stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl/ 

Z przyjemnością informuję, że projekt naszego Stowarzyszenia znalazł pozytywną akceptacje i zakwalifikował się do udziału w projekcie „Dyplom z Marzeń”, realizowanego w ramach II segmentu Programu Stypendiów Pomostowych (PSP). Tym samym Stowarzyszanie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska weźmie udział w X edycji Programu Stypendiów Pomostowych, który został ogłoszony w marcu. Na liście organizacji II segmentu obok, tegorocznych laureatów VI edycji konkursu DzM, znajdują się te organizacje, które wyraziły ochotę kontynuowania współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości. Są to uczestnicy poprzednich edycji konkursu DzM, a także organizacje posiadające rekomendację Fundacji St. Batorego i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

W związku z tym, prosimy przyszłych studentów pierwszego roku, którzy chcą uczestniczyć w programie o zgłaszanie się do dnia 8 lipca do naszej organizacji (wiadomości email, kontakt osobisty z członkami stowarzyszenia). Wysokość stypendium wynosi 5000 zł dla każdego stypendysty.

Przypominam, że kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1. Muszą być maturzystami 2011 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2011 roku będą dyskwalifikowani.

2. Muszą pochodzić z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających 970 zł netto w przeliczeniu na osobę, lub 1109 zł netto w przeliczeniu na osobę w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Pochodzą z terenów naszej miejscowości.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE, ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 lub 0.6 a następnie sumuje wszystkie punkty.

5. Dostanie się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Lub też, kandydat samodzielnie może dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6. Uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszania Rozwoju Wsi Brzóza Królewska

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Reklamy