“ORLIK” w Brzózie Królewskiej będzie gotowy za 4 miesiące (teoretycznie)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.); Zamawiający – Gmina Leżajsk reprezentowana przez Wójta Gminy Leżajsk informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU MOJE BOISKO – ORLIK 2012” podjęto następujące rozstrzygnięcia:

I. WYKONAWCY KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY :

Oferta nr 1: MASTERS S.A., UL. MICKIEWICZA 21, 70-383 SZCZECIN za cenę 1 051 742,51 zł brutto;

Oferta nr 2: CITY GROUP SP. Z O.O., UL. FOKSAL 18, 00-372 WARSZAWA za cenę 1 107 000, 00 zł brutto;

Oferta nr 3: ,,MIKROTEL” SP. Z O.O., UL. FIRCOWSKIEGO 1, 35-030 RZESZÓW za cenę 1 157 457, 00 zł brutto;

Oferta nr 4: KONSORCJUM FIRM:

– FHU PROFI- SPORT, UL. BARDOWSKIEGO 1, 35-005 RZESZÓW-LIDER

– CEES BUDOWNICTWO JADWIGA SADOK, UL. GUMIŃSKA 9A, 39-200 DĘBICA- PARTNER

za cenę 1 141 528,74 zł brutto;

Oferta nr 5: ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY KAZIMIERZ SZEWCZYK, 37- 430 JEŻOWE 382 A za cenę 1 011 781,47 zł brutto;

Oferta nr 6: USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE EUGENIUSZ DRABIK, 37-430 JEŻOWE 789A za cenę 827 611,67 zł brutto;

II. INFORMACJA O WYBRANEJ OFERCIE :

Wybrano ofertę numer 6 złożoną przez:

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE EUGENIUSZ DRABIK, 37-430 JEŻOWE 789A

Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęło sześć ofert. Oferta numer 6 uzyskała największą ilość punktów w kryterium cena (100%)- 100 pkt., Oferta została sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a wybrany Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Podstawą dokonania wyboru jest art. 91 ust. 1 uPzp.

 

dane ze strony http://uglezajsk.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=331

Reklamy