Rewitalizacja Pałacu w Julinie

Pojawiła się szansa na rewitalizację Pałacu w Julinie – właściciel obiektu chce tam DSC_8714zorganizować Akademie Julińską . W połowie kwietnia mają być ogłoszone przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej . Fundusze mają pochodzić z tzw. funduszy norweskich natomiast samorząd województwa podkarpackiego zagwarantował 600 tyś. zł. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 50 mln zł.

Akademia Julińska to pomysł na organizowanie w Pałacu imprez artystycznych promujących dziedzictwo kulturowe. Organizatorem ma być Muzeum Zamek w Łańcucie.

W planach jest również budowa nowych pawilonów w miejscu dawnych obiektów kolonijnych.

DSC_8750DSC_8732

Reklamy

Wielkie sprzątanie ?

wiosenne_sprzatanie

Nad Zalewem pojawiła się piękna fura po worki w ramach akcji “Wiosenne sprzątanie Gminy”. Ekipa obsługująca furę zabrała worki jednak już koszy nie opróżniła. Będąc koło koszy można było je zabrać z uwagi na rachunek ekonomiczny i zdrowy rozsądek.

Jadąc przez Brzózę Królewską widziałem wystawione śmieci do odbioru – połowa była zapakowana w worki nie mające nic wspólnego z Stare Miasto – Park – po co pisać że akcja jest skierowana do osób posiadających aktualne umowy na odbiór odpadów stałych ?

“Przymykanie oka” nie buduje kultury gospodarowania odpadami.

Regulamin korzystania z ORLIK-ów

Uchwała Nr projekt_pu_133_2012_01
Rady Gminy Leżajsk
  z dnia 22 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksów boisk sportowo- rekreacyjnych „Moje Boisko – ORLIK 2012” na terenie gminy Leżajsk.
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 10 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) Rada Gminy

uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się regulamin korzystania z kompleksów boisk sportowo- rekreacyjnych – „Moje Boisko – ORLIK 2012” należących do gminy Leżajsk w brzmieniu jak niżej:
2. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych.
3. Zarządcą kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” jest dyrektor jednostki, któremu w zarząd przekazany został obiekt.
4. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno – szatniowe.
5. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag „Animatora – Moje Boisko ORLIK 2012”, zwanego dalej Animatorem.
6. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
7. Boiska czynne są przez cały tydzień.
8. Zarządca jest upoważniony do odwoływania, czasowego zawieszania lub ograniczania czasu zajęć ze względu na ważne wydarzenia państwowe lub złe warunki atmosferyczne.
9. Z przyczyn niezależnych od zarządcy oraz na czas remontów i koniecznych napraw korzystanie z obiektu może być ograniczone lub odwołane.
10. Boiska dostępne są:
1) dla uczniów z terenu gminy Leżajsk w okresie roku szkolnego podczas planowych zajęć szkolnych: od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15:00,
2) dla wszystkich chętnych – dzieci, młodzieży i dorosłych: od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 21:00 w dni powszednie oraz od 10:00 do 21:00 w soboty i niedziele,
3) w miesiącach wakacyjnych, w trakcie ferii i przerw świątecznych obowiązuje odrębny haromonogram korzystania z obiektu zatwierdzony przez zarządcę obiektu.
11. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w ust. 10 pkt 1 nadzoruje i prowadzi właściwy dla danej grupy nauczyciel wychowania fizycznego, natomiast zajęcia odbywające się w terminach określonych w ust. 10 pkt 2 i pkt 3 koordynuje pełniący dyżur Animator.
12. Miesięczny harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych sporządza Animator, a zatwierdza zarządzający obiektem.
13. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u Animatora osobiście lub telefonicznie.
14.
Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego typu halowego.
15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem użytkownikom zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody pracownika obiektu,
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolcach,
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych, plastikowych i metalowych,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia (bez opiekuna) po zmroku,
k) przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,
l) wprowadzania zwierząt.
16. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z  przeznaczeniem.
17. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do zarządcy.
18. Osoby do 7 roku życia muszą przebywać na terenie obiektu pod opieką osób dorosłych.
19. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na ich terenie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.
20. Zarządca w widocznym miejscu przy wejściu na obiekt sportowy umieszcza niniejszy regulamin oraz numery telefonów do zarządcy, animatorów, Gminy Leżajsk oraz numery telefonów alarmowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leżajsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Nowe ceny za odpady

Uchwała Nr PROJEKT pu_135_2012_01
Rady Gminy Leżajsk
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.1) ) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.2008, z późn. zm.2) ) Rada Gminy Leżajsk  uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) za jednorazowy odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych:
a) za pojemnik 70 l – 11,00 zł brutto,
b) za pojemnik 120 l – 11,00 zł brutto,
c) za pojemnik 1100 l – 98,00 zł brutto,
d) za pojemnik 7000 l (KP-7) – 471,50 zł brutto,
2) za jednorazowy odbiór segregowanych odpadów komunalnych:
a) za pojemnik 70 l – 9,50 zł brutto,
b) za pojemnik 120 l – 9,50 zł brutto,
c) za pojemnik 1100 l – 85,00 zł brutto,
d) za pojemnik 7000 l (KP-7) – 410,00 zł brutto,
3) za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i ich transport do punktu zlewnego 28,00 zł brutto za 1 m3 .
§ 2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach:
1) odpadów papierowych i makulatury,
2) odpadów z tworzyw sztucznych,
3) odpadów metalowych,
4) pozostałych odpadów.
§ 3. 1. Traci moc uchwała nr XXI/123/2007 Rady Gminy Leżajsk z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorków bezodpływowych.
2. Traci moc uchwała Nr XLIX/304/2010 Rady Gminy Leżajsk z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXI/123/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.